Je veliké štěstí, mít to štěstí a moci pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Jak zažádat o nadační příspěvek

Jak zažádat o nadační příspěvek

 

 • Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací v souladu se zákonem a v souladu se zakládací listinou a statutem nadace poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byla nadace zřízena.
 • O nadační příspěvky může žádat fyzická nebo právnická osoba, a to jakékoli právní formy, která předloží záměr, kterým bude naplněn účel nadace.
 • Žádost smí podat osoba způsobilá k právní úkonům, starší 18-ti let nebo zákonný zástupce.
 • Žadatel vyplní formulář žádosti a zašle na e-mail info@nadace-delfini.cz nebo poštou na adresu Nadace Delfíni, Horní Žďár 53, 363 01 Ostrov.
 • Nadační příspěvek bude poskytnut pouze na základě rozhodnutí správní rady po vyhodnocení předloženého záměru.
 • O rozhodnutí přiznání nebo zamítnutí příspěvku bude žadatel vyrozuměn písemně nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti.
 • Nadace je oprávněna si vyžádat od žadatele v případě potřeby další informace a doklady a dané údaje si ověřit.
 • Nadační příspěvek poskytnutý nadací je příjemce, jemuž byl nadační příspěvek poskytnut, povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací, jinak je příjemce povinen tento příspěvek vrátit zpět poskytovateli.
 • Nadační příspěvek je poskytován pouze na základě uzavřené smlouvy mezi nadací a žadatelem o nadační příspěvek po případně kladně vyřízené žádosti žadatele na základě rozhodnutí správní rady.
 • Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit. Pokud tak neučiní, je příjemce povinen příspěvek vrátit zpět poskytovateli.
 • Podáním žádosti nevzniká právní nárok na přiznání příspěvku.
 • Nadace si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti i bez uvedení důvodu.

 

 • Žádost o příspěvek ke stažení zde
 • Čestné prohlášení ke stažení zde

Aktuálně

Náhradním Rodinám

Poslání organizace Posláním organiza...

Více

XVI. Pohárek

Pravidelně podporujeme akci POHÁREK,...

Více

BVC Chodov

Finanční podpora materiálního zabezp...

Více

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková o...

Více

Boxerský ring pro spolek QWERT Boxing z.s.

Spolek QWERT Boxing z.s. se zaměřuje n...

Více

Zakoupení léku k léčbě postradiační myelitidy

Na jaře roku 2014 podstoupila Ilona Vá...

Více