Je veliké štěstí, mít to štěstí a moci pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují.

Statut nadace

Statut Nadace Delfíni

znění schválené zakladatelem

při přijetí nadační listiny dne 3.3.2015

 

 

 

ODDÍL 1. – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek I.

Název, sídlo nadace

 

 

 

 1. Název nadace: Nadace Delfíni
 2. Sídlem Nadace Delfíni: Horní Žďár 53, 363 01 Ostrov

 

 

Článek II.

Zakladatel nadace

 

Zakladatelem Nadace Delfíni: Milan Zádamský, Horní Žďár 53, 363 01 Ostrov, IČO:  04001885

 

 

Článek III.

Účel nadace:

 

 • finanční a jiná pomoc potřebným ve smyslu křesťanských principů;
 • pomoc lidem v hmotné či jiné nouzi;
 • pomoc lidem vážně nemocným, jakožto poskytování zdravotní péče;
 • výchovná a vzdělávací činnost lidí;
 • podpora opuštěných a týraných zvířat;
 • ochrana životního prostředí;
 • resocializace nepřizpůsobivých občanů;
 • pomoc lidem po odpykání si výkonu trestu odnětí svobody při začlenění se do společnosti;
 • podpora sportu.

 

 

Článek IV.

Podmínky a poskytování nadačních příspěvků

 

 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací v souladu se zákonem a v souladu se zakládací listinou a tímto statutem poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byla nadace zřízena.
 2. Nadační příspěvek je možné poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám na konkrétní projekty sledující účel nadace, kterým je finanční a jiná pomoc potřebným ve smyslu křesťanských principů, pomoc v hmotné či jiné nouzi, pomoc lidem vážně nemocným, jakožto poskytování zdravotní péče, výchovná a vzdělávací činnost lidí, podpora týraných a opuštěných zvířat, ochrana životního prostředí, resocializace nepřizpůsobivých občanů, pomoc lidem po odpykání si výkonu trestu odnětí svobody při začlenění se do společnosti, podpora široké veřejnosti ve sportu.
 3. O nadační příspěvky může žádat fyzická nebo právnická osoba, a to jakékoli právní formy, která předloží záměr, kterým bude naplněn účel nadace.
 4. Nadační příspěvek bude poskytnut pouze na základě rozhodnutí správní rady po vyhodnocení předloženého záměru.
 5. Nadační příspěvek poskytnutý nadací je příjemce, jemuž byl nadační příspěvek poskytnut, povinen použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací, jinak je příjemce povinen tento příspěvek vrátit zpět poskytovateli.
 6. Nadační příspěvek je poskytován pouze na základě uzavřené smlouvy mezi nadací a žadatelem o nadační příspěvek po případně kladně vyřízené žádosti žadatele na základě rozhodnutí správní rady.
 7. Osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání nadace prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl použit.
 8. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace, byť by tyto osoby splňovaly podmínky pro jeho poskytnutí.
 9. Nadační příspěvek lze poskytnout zakladateli nadace, pokud splní podmínky pro jeho poskytnutí.
 10. Dokumentace k poskytnutým nadačním příspěvkům se uchovává po dobu deseti let od poskytnutí příspěvku.

 

 

 

 

ODDÍL 2. – SPRÁVNÍ RADA

 

Článek V.

Volba a odvolávání členů správní rady

 

 1. Členy správní rady volí správní rada sama z kandidátů navržených správní radě zakladatelem. Nebude-li návrh na volbu kandidáta předán do jednoho měsíce od uplynutí funkčního období, zvolí správní rada za člena toho, koho navrhne některý z členů správní rady. Člena správní rady lze volit opakovaně bez omezení.

 

 1. Správní rada odvolá z funkce toho člena, který:

 

 • závažně nebo opakovaně porušil nadační listinu nebo statut, nebo
 • porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace, nebo
 • přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě dle zákona nebo
 • přestane-li být takový člen zástupcem zakladatele, nebo partnera, a to tím, že mu skončí volební období nebo
 • se stane zaměstnancem nadace nebo
 • neúčastnil se opakovaně zasedání správní rady nebo
 • nevykonává svoji funkci řádně.

 

 

Článek VI.

Vnitřní organizace a fungování správní rady

 

 1. Správní rada je svolávána předsedou správní rady.
 2. Jednání správní rady řídí předseda správní rady.
 3. Správní rada je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů správní rady.
 4. Pro přijetí rozhodnutí je třeba vyslovení souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 5. Za nadaci jedná vždy jeden člen správní rady samostatně. Podepisování za nadaci se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadace společnosti připojí člen správní rady svůj podpis.

 

 

ODDÍL 3. – REVIZOR

 

Článek VII.

 

 1. Revizora volí správní rada na návrh zakladatele. Nebude-li návrh na volbu dalšího kandidáta předán do jednoho měsíce od uplynutí funkčního období, zvolí správní rada toho, koho navrhne některý z členů správní rady. Revizora lze volit i opakovaně bez omezení.

 

 

 1. Správní rada odvolá z funkce revizora, který:

 

 • závažně nebo opakovaně porušil nadační listinu nebo statut, nebo
 • porušil zákon způsobem zjevně narušující pověst nadace, nebo
 • přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě dle zákona nebo
 • přestane-li být takový člen zástupcem zakladatele, nebo partnera, a to tím, že mu skončí volební období nebo
 • se stane zaměstnancem nadace nebo
 • nezúčastnil se opakovaně zasedání správní rady nebo nevykonává svoji funkci řádně.

 

 

ODDÍL 4. – SPRÁVA NADAČNÍHO JMĚNÍ

 

Článek VIII.

Způsob správy nadačního jmění

 

 1. Nadační jmění spravuje správní rada, která je povinna peněžité prostředky vést na zvláštních účtech.
 2. Se souhlasem revizora správní rada může poskytnout nadační příspěvek za podmínek uvedených v článku IV.

 

 

 

Článek IX.

Vedení účetnictví a evidence nákladů souvisejících se správou nadace

 

Správní rada je povinna vést účetnictví dle zákona o účetnictví. V účetnictví jsou evidovány náklady související se správou nadace. Tyto náklady a vedení účetnictví samotné přezkoumává revizor.

 

 

 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 

Tento statut byl přijat zakladatelem současně s nadační listinou Nadace Delfíni zpracovanou ve formě notářského zápisu.

 

 

                                                                                                                           Milan Zádamský

                                                                                                                           zakladatel společnosti

                                                                                                                           člen správní rady

Aktuálně

Náhradním Rodinám

Poslání organizace Posláním organiza...

Více

XVI. Pohárek

Pravidelně podporujeme akci POHÁREK,...

Více

BVC Chodov

Finanční podpora materiálního zabezp...

Více

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun, o.p.s. je nezisková o...

Více

Boxerský ring pro spolek QWERT Boxing z.s.

Spolek QWERT Boxing z.s. se zaměřuje n...

Více

Zakoupení léku k léčbě postradiační myelitidy

Na jaře roku 2014 podstoupila Ilona Vá...

Více